توضیح مختصر از ریمپ

ریمپ خودرو های توربو

شتاب ۰-۱۰۰ زانتیا ۲۰۰۰ ریمپ شده

شتاب ۰-۱۰۰ زانتیا قبل ریمپ