ریمپ ها

ریمپ 206
ایران خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | Peugeot

خودرو پژو ۲۰۶ موتور tu5 از سال ۸۲ تا ۹۰ با اسیسو های ۷.۴.۴ و ۷.۴.۵ که به ۲۰۶ های فرانسوی معروف است به بازار عرضه شدن

اما از سال ۹۱ این خودرو با ایرانیزه شدن با ایسیو های مختلفی از جمله me17 ،غرب استیل ،easyu 2.5 و …به بازار وارد شد.

کلیه ایسیو های این خودرو بدن باز شدن در مجموعه AM Tuning قابل ریمپ می باشد.